MAXSITE 1.10
 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม  เป็นโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคนี้
ที่เกิดขึ้นโดยกระแสพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๑๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับ
อธิบดีกรมการศาสนา(พันเอกปิ่น  มุทุกันต์)
ณ ท่าอากาศยานอุบล ฯ  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเครื่องบินว่า

"ถ้าได้มีโรงเรียนสำหรับเด็ก ๆ ขึ้นไว้
ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม  โดยเป็นโรงเรียนของวัด 
 และให้พระสงฆ์ได้บำเพ็ญประโยชน์
ในทางอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาก็จะเป็นการดี"

เมื่อได้รับพระราชดำรัสใส่เกล้าฯ แล้ว
อธิบดีกรมการศาสนา ได้อัญเชิญพระราชดำรัสดังกล่าวไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
(นายสอาด  เหมศรีชาติ  - รองผู้ว่าราชการจังหวัด - รักษาราชการแทนผู้ว้าราชการจังหวัด -)
(ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ  พลตำรวจตรีวิเชียร  สีมันตระ)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม(พระครูวิจิตรธรรมภาณี)
พระเถระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
อันมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นประธาน
รวมทั้งคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร คหปตานีผู้อุปถัมภ์วัด
เพื่อร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์
เมื่อได้ทราบพระราชประสงค์แล้ว
ต่างก็มีความยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตรได้แจ้งกับอธิบดีกรมศาสนาว่า
ตนพร้อมที่จะดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์
และจะจัดตั้งมูลนิธิบำรุงโรงเรียนนั้นไว้ให้ถาวร

และได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต
ถวายมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
ซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณา  ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

การก่อสร้างได้ดำเนินขึ้นเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จแทนพระองค์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียน
ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๑๒

กรมการศาสนาได้จัดทำแผนผังวัดขึ้นใหม่
โดยแบ่งเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  
และเขตสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน   แยกกันเป็นสักส่วน
ซึ่งวัดศรีอุบลรัตนารามได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัด
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เนื้อที่ ๔ ไร่
เป็นบริเวณที่ก่อสร้างโรงเรียน  อาคารประกอบ  และสนามของโรงเรียน

แผนที่สังเขปของวัดศรีอุบลรัตนาราม
และส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน

บริเวณก่อสร้าง
โรงเรียน
บริเวณวัดศรีอุบลรัตนาราม
พื้นที่เอกชน


ในการก่อสร้างคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร  ได้บริจาคเงินค่าก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่
ทั้งเป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
สิ้นค้าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท
เป็นอาคารเรียนทรงไทย ๓ ชั้น  มี ๒๔ ห้องเรียน
ตัวอาคารเรียน ยาว ๗๗ เมตร  กว้าง ๙.๕๐ เมตร
แต่ละห้องมีขนาด  ๙ x ๗  เมตร

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานทุนในการก่อสร้างและดำเนินการ เริ่มแรก  ๑๗๒,๐๐๐ บาท
และทุนส่วนตัวของคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร ๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท


เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียน
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๔
เวลา  ๑๖.๐๐ น.

 

และมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามได้มอบอาคารเรียนให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรมวิสามัญศึกษา
และ
จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ใช้ชื่อโรงเรียนในครั้งนั้นว่า
"โรงเรียนศรีอุบลรัตนาราม"
และให้โรงเรียนนี้  สังกัดแผนกมัธยมศึกษา  กองการศึกษาพิเศษ
กรมสามัญศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๔  เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๔
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์

ต่อมา
มูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามมีความเห็นว่า
โรงเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้มูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามอยู่ในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา
โรงเรียนนี้ควรจะใช้ชื่อว่า
"โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม  
(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี)"
จึงได้
ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการผ่านไปยังสำนักราชเลขาธิการ
เพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต
ให้โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม
อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา
และขนานนามโรงเรียนตามที่เสนอขอ

สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบว่า
ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนวัดศรีอุบลว่า

"โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม  
(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี)"


ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๑๔

 


 

 
 
 
วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร
ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าและทรงตัดลูกนิมิตร พัทธสีมา
อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงปิดทองลูกนิมิตร อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแก่
คุณหญิงตุ่น โกศัลวิตร
คราวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานี
 
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จแทนพระองค์
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลนัตนาราม
วันที่พฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๒
 
 

อาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคาร ๓ ชั้น ทรงไทย
กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร
มีห้องเรียนรวม ๒๔ ห้องเรียน
สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท


 

 Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1
153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    tel. 045 - 255037    fax : 045 - 245476
ขอขอบคุณผู้พัฒนา : นายอัษฎา อินต๊ะ
  Email webmaster : webmaster@sriubon.ac.th